KÖPVILLKOR

BETALNINGSINFORMATION
Tillsvidare erbjuder vi betalning via PayPal.

VILLKOR
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

TILLÄMPLIGHET
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för butikenvidhavet.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida www.kov.se.

BESTÄLLNING
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att butikenvidhavet.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. butikenvidhavet.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i maria by the sea:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNING
Moms ingår i alla priser. Utöver varornas kostnad tillkommer en fraktavgift om 49 kr. Denna frakt gäller oavsett antal beställda varor. Betalning görs mot kortbetalning via Internet, alternativt faktura. Vi använder PayPal. Vid betalning via PayPal börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.
Maria by the sea.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Maria by the sea.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING
Beställningar mottagna på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag eller dagen efter, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker per med Posten AB. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med maria by the sea:s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från maria by the sea.se antigen per e-post.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Alla varor förblir maria by the sea.se egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL
Maria by the sea:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Maria by the sea.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta maria by the sea.se:s reklamationsavdelning på telefon 070-2189394 eller via e-post, info@mariabythesea.se, och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.
Vid samtliga fall då en vara returneras till butikenvidhavet.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till maria by the sea.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos maria by the sea.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Maria by the sea.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta butikenvidhavet.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.
(Du har full rätt att byta till en annan produkt, storlek eller ångra ditt köp inom 14 dagar. Kontakta oss innan du returnerar din vara för mer information om hur du ska gå till väga. Önskar du returnera eller byta en vara står du själv för returfrakten. Varan ska självklart vara oanvänd och returneras i originalförpackning. När vi mottagit och kontrollerat varan byter vi ut den alternativt för över köpesumman på ditt konto.) Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall maria by the sea.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till maria by the sea.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka maria by the sea.se:s kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GOD
Om en vara från maria by the sea.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.
FORCE MAJEURE
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför maria by the sea.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att maria by the sea.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

ÖVRIGT 
Maria by the sea.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har maria by the sea.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Maria by the sea.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

HÄMTA SJÄLV
För närvarande går det att hämta på maria by the sea’s showroom på Norrtullsgatan 65 i Stockholm.

FRÅGOR
Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ringa till maria by the sea.se på 070-218 93 94. Du kan också skicka e-post till info@mariabythesea.se.